W analizie bibliometrycznej stosujemy następujące miary porównawcze dorobku naukowego:
-liczba publikacji
-liczba cytowań  (całkowita liczba cytowań, średnia  liczba cytowań)
-indeks Hirscha (tworzy się poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej)

Podstawowe serwisy dostarczające informacji o cytowaniach artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych:

CYTOWANIA WoS na podstawie bazy Expertus.  Analiza cytowań prowadzona jest przez pracowników Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji BG. Cytowania dotyczą tylko publikacji rejestrowanych w bazie Expertus.  Można zapoznać się z cytowaniami m.in. za 2015, 2016, 2017, 2018 rok. Prace prowadzone są na bieżąco.

CYTOWANIA w BazEkon - to program bibliometryczny typu Publish or Perish, który przetwarza przypisy literaturowe artykułów, zarejestrowanych w BazEkon. Program oblicza podstawowe charakterystyki bibliometryczne (indeks Hirscha i liczba cytowań) dla występujących w tych przypisach autorów i czasopism. Autorami programu są pracownicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Program działa wyłącznie na przypisach opracowanych (zindeksowanych). W główce programu podawana jest zatem codziennie aktualizowana informacja, na jakiej części całego zbioru przypisów opierają się wyniki programu. Jednocześnie na ekranie każdego wyniku jest możliwość sprawdzenia liczby wystąpień frazy (nazwiska autora lub czasopisma) w cytowaniach nieopracowanych. Daje to możliwość autorom i wydawcom czasopism samodzielnego obliczania poszukiwanych wskaźników.

Liczba cytowań w bazie zmienia się w sposób ciągły w miarę zapełniania Bazekon nowymi rekordami. Jeżeli przy nazwisku pracownika znajdują się cytowania nieopracowane, prosimy o kontakt w celu aktualizacji danych. Cytowania nie są opracowywane automatycznie przez system, potrzebna jest tu korekta bibliotekarza. Przy tysiącach cytowań wpływających do bazy każdego dnia, nie ma możliwości opracowania wszystkich cytowań na bieżąco.

Wszelkich informacji o cytowaniach  w BazEkon dotyczących pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach udzielają pracownicy Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji w BG UE, tel. 32 786 5132,


Publish or Perish - program obliczający wskaźniki bibliometryczne m.in. indeks H, liczbę cytowań na podstawie publikacji zindeksowanych w Google Scholar, stworzony przez Anne Wil-Harzing


 Google Scholar Citations - usługa uruchomiona w lipcu 2011 roku, bazująca na danych z Google Scholar. Jest to usługa, która pozwala nam założyć swój profil („Profil autora”) w Google Scholar oraz umożliwia nam śledzenie, gdzie i przez kogo cytowane są nasze prace, jak również daje możliwość automatycznego wyliczenia naszego indeksu H. Zatem  punktem wyjścia do użycia Citations jest posiadanie jakichś swoich prac w bazach Google’a

Zachęcamy do skorzystania z przewodnika po Google Scholar


 Scopus - jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.


Web of Science - pakiet bazy danych produkowanych początkowo przez firmę Thomson Reuters, obecnie Clarivate jest udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet Web of Science (WoS), który zawiera 3 indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE z rocznikami od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI z rocznikami od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975). Ponadto licencja obejmuje dodatkowy indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika). Komplet baz jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Kryteria, które muszą spełnić czasopisma indeksowane w WoS oraz przebieg procesu selekcji czasopism można znaleźć na stronie Clarivate. JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz podaje wskaźniek Impact Factor. W bazie CPCI indeksowane jest około 150.000 sprawozdań konferencyjnych. Poprzez platformę Web of Science dostępne są także baza Medline oraz dodatkowe narzędzia EndNote Web i Researcher ID. Więcej o produktach firmy można dowiedzieć się z opracowania przygotowanego przez Wydawcę. 


 CitEc Citations in Economics - cytowania publikacji udostępnianych w repozytorium RePEc.


MathSciNet - cytowania publikacji przede wszystkim z zakresu matematyki, statystyki, inżynierii.


Podstawowe miary porównawcze stosowane do oceny ,,jakości" czasopism naukowych:

1. wskaźnik Impact Factor - wskaźnik cytowalności czasopisma - jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch  poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie; wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR).
2. punktacja ministerialna
3. indeks Hirscha - informuje ile publikacji z danego czasopisma w danym roku było cytowanych h i więcej razy
4. index Copernicus - wskaźnik oceny jakości czasopism w oparciu o walidację około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową, staranność techniczną. Wskaźnik ten jest dość często stosowany, szczególnie przy czasopismach, które nie są na liście filadelfijskiej, ale liczą się na rynku wydawnictw medycznych.

Powyższe wskaźniki znajdujemy w:

Journal Citation Reports (JCR) Science Edition
Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition
Aktualna lista czasopism ze wskaźnikami IF za dany rok ukazuje się w połowie roku następnego.

Lista filadelfijska - Master Journal List  - wykaz czasopism i serii naukowych opracowywany i aktualizowany przez Thomson Reuters. Lista zawiera tytuły, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI Web of Knowledge. Dane bibliograficzne czasopisma uwzględnionego na liście zawierają wyłącznie tytuł czasopisma, częstotliwość ukazywania się, ISSN, adres wydawcy oraz bazy, w których jest indeksowane. Lista filadelfijska nie podaje wskaźnika Impact Factor dla czasopisma.