System bibliograficzno-bibliometryczny Expertus jest bazą własną Biblioteki Głównej, tworzoną przez pracowników Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji. Rejestruje publikacje pracowników naszej Uczelni oraz osób afiliujących przy UE w Katowicach. Umożliwia tworzenie strategii wyszukiwawczych za pomocą wielu kryteriów, zawężania wyników oraz tworzenia analiz bibliometrycznych i rankingów. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne  materiałów opublikowanych od 1994 roku. Wcześniejsze publikacje są ujęte w bibliografii drukowanej, która zamieszczona jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Moduł statystyczny (Bibliometria) generuje zestawienia na podstawie danych o publikacjach wprowadzonych do systemu. System EXPERTUS jest jedynym źródłem z którego następuje eksport danych do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)

WEJŚCIE DO SYSTEMU EXPERTUS

(baza, w której widoczny jest dorobek pracownika)

 

Trwają prace nad aktualizacją punktów za monografie za lata 2017-2019. W dalszej kolejności nastąpi podział punktacji dla redakcji i rozdziałów zgodnie z algorytmem MNiSW. Na czas trwania prac prosimy nie uwzględniać punktów widocznych przy monografiach i redakcjach przy składaniu różnych wniosków.

 

Zgłaszanie publikacji

       Analiza  bibliometryczna       

    Cytowania             

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w latach 2017-2018 przy artykułach z czasopism naukowych stosujemy punktację z wykazu czasopism naukowych  ogłoszonego w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. Przy artykułach oraz materiałach z konferencji z 2019 r. stosujemy punktację zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym w komunikacie MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r.

 

Zarządzenie Rektora nr 89/2015 - w sprawie rejestrowania publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony w komunikacie MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r.

Komunikat MNiSW


Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Komunikat z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

Wykaz czteroletni - część B - plik PDF

Wykaz czteroletni - część C - plik PDF

Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok

- lista 2016 część A

- lista 2016 część B

- lista 2016 część C


Bazy w których sprawdzamy wskaźniki bibliometryczne

Journal Citation Report

Scopus
Web of Science