WEJŚCIE DO MODUŁU CYTOWAŃ

Baza tworzona jest przez Sekcję ds. Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zamieszczane są w niej cytowania publikacji pracowników UE wyłącznie w oparciu o platformę Web of Science (Web of Science Core Collection), która indeksuje  kilkanaście tysięcy czasopism, monografie oraz materiały konferencyjne. Do opracowania cytowań wykorzystano opcję Wyszukiwanie cytowanych źródeł (Cited Reference Search).

Moduł cytowań uruchomiono w październiku 2017 r. Rozpoczęto prace nad cytowaniami z 2016 r. 
Cytowania pracowników będą sprawdzane na bieżąco z uwzględnieniem danego roku cytowań. Oznacza to zatem, że cytowania za 2016 r. są opracowywane od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. (aktualizacje cytowań będą również dokonywane po zakończeniu tego terminu). Prace nad cytowaniami za rok 2017 zostaną rozpoczęte w lipcu 2018 r.

W ramach możliwości podjęte zostaną również prace nad cytowaniami sprzed 2016 roku.

Cytowanie jest powiązane z rekordem w bazie Bibliografii dorobku pracowników UE. Jeśli w WoS wystąpi cytowanie pracy, której nie ma w bazie Bibliografia, nie będzie można połączyć tego cytowania. Dlatego też, prosimy pracowników o cierpliwość oraz o sprawdzenie swojego dorobku i cytowań, a następnie nadesłanie ewentualnych braków do uzupełnienia. Pracownicy Sekcji będą również monitować o nadsyłanie publikacji niezindeksowanych w bazie przypadające na czas zatrudnienia w Uczelni, aby móc połączyć prace z cytowaniem.

W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt mailowy lub

 

Pracownicy logując się do formularza zgłoszeniowego mogą samodzielnie uzupełniać swój dorobek w bazie. Po zalogowaniu należy wybrać właściwy formularz dla danego typu publikacji, wypełnić go oraz przesłać dane do Biblioteki (patrz punkt 5 i 6 w instrukcji).  Następnie informacje te zostaną zweryfikowane i zamieszczone w bazie głównej dostępnej dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że  publikacja nie ukaże się w bazie zaraz po wysłaniu formularza przez pracownika, tylko dopiero  po jej  autoryzacji przez pracownika Biblioteki. Uprawnienia do zgłaszania publikacji otrzymują kierownicy katedr, którzy następnie mają możliwość nadania takich parametrów każdemu pracownikowi własnej jednostki. Czynności te może również wykonać osoba wyznaczona przez kierownika katedry. Wymagane parametry logowania to:  identyfikator, numer jednostki w systemie Expertus oraz hasło, które są automatycznie wygenerowane przez system. W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0327865132.

            Formularz zgłoszeniowy
 
        
(do przesyłania danych o publikacji)

Niezbędne informacje o publikacji

  Formularz rejestracyjny
(do rejestracji osób uprawnionych
do wprowadzania danych  o publikacji -
wypełniają Kierownicy Katedr)

Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach są rejestrowane bezpośrednio po wpłynięciu
do Biblioteki.

Dla osób, które nie będą korzystać z powyższego formularza,  pozostaje możliwość dostarczenia publikacji do Biblioteki
drogą tradycyjną. Istnieje możliwość zgłoszenia publikacji wysyłając e-mail na poniższy adres, uwzględniając wszystkie
niezbędne informacje o publikacji wraz z załączeniem pełnego tekstu.

 

 

 

Planowane i wykonywane prace:

- rejestrowanie publikacji – na bieżąco,

- uzupełnianie indeksu autorskiego o dodatkowe informacje - na bieżąco,

- indeksowanie cytowań z bazy Web of Science w module cytowań – rozpoczęcie prac maj 2017 – proces bieżący.

Termin rozpoczęcia lub zakończenia  poszczególnych zadań może ulec zmianie.

 

Zakończone prace:

- sprawdzanie i uzupełnianie 6300 rekordów z lat 2013-2016

- uruchomienie modułu zgłoszeniowego

- próbny transport rekordów do PBN

- uruchomienie dodatkowych funkcjonalności systemu (analiza, rankingi)

- sprawdzanie, modyfikowanie i uzupełnienie rekordów z lat 2009-2012 ( pozostałe opisy nie zostaną zweryfikowane, czyli zostaną w wersji przejętej z poprzedniego systemu bibliograficznego.  Jeśli autor zgłosi uwagę o poprawienie rekordu, taki rekord zostanie ponownie autoryzowany).

 

System bibliograficzno-bibliometryczny Expertus jest bazą własną Biblioteki Głównej, tworzoną przez pracowników Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji. Rejestruje publikacje pracowników naszej Uczelni oraz osób afiliujących przy UE w Katowicach. Umożliwia tworzenie strategii wyszukiwawczych za pomocą wielu kryteriów, zawężania wyników oraz tworzenia analiz bibliometrycznych i rankingów. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne  materiałów opublikowanych od 1994 roku. Wcześniejsze publikacje są ujęte w bibliografii drukowanej, która zamieszczona jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Moduł statystyczny (Bibliometria) generuje zestawienia na podstawie danych o publikacjach wprowadzonych do systemu. System EXPERTUS jest jedynym źródłem z którego następuje eksport danych do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)

 

WEJŚCIE DO SYSTEMU EXPERTUS

W celu sprawdzenia slotów wybierz w indeksie opcję : Ewaluacja - nazwisko, orcid (raport slotów) 
Przy dorobku każdego autora, w menu górnym po prawej stronie, widoczna jest zakładka Sloty

Pod koniec 2020 roku został wdrożony w systemie Expertus moduł ewaluacja. Dostępne  są już zatem dyscypliny, punktacja całkowita, punktacja przeliczeniowa i wartość punktowa dla autora. Prosimy o monitorowanie na bieżąco swojego dorobku. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt tel. 032 786 5132

 

Zgłaszanie publikacji

       Analiza  bibliometryczna       

    Cytowania             

Punkty wpisujemy zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych oraz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz w oparciu o zapisy w aktach prawnych (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 03 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji działalności naukowej, Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej)

 

 

Komunikat MNiE z dnia 21 grudnia 2021 roku - o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 
Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349).   ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKAT  ZMIANA KOMUNIKATU
 
 

Zarządzenie Rektora nr 139/2019 - w sprawie rejestrowania publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Komunikat z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

Wykaz czteroletni - część B - plik PDF

Wykaz czteroletni - część C - plik PDF

Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok

- lista 2016 część A

- lista 2016 część B

- lista 2016 część C


Bazy w których sprawdzamy wskaźniki bibliometryczne

Journal Citation Report

Scopus
Web of Science