Biblioteka Główna znajduje się w budynku CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka). Jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych. Wraz z Bibliotekami Wydziałowymi stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Biblioteka Główna jest instytucją naukową o charakterze otwartym, świadczy usługi wszystkim zainteresowanym osobom.  Stara się wyjść naprzeciw stale rosnącym potrzebom informacyjnym środowiska akademickiego naszego regionu. 
Misją Biblioteki Głównej jest oferowanie szerokiemu gronu odbiorców dostępu do tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania oraz innych pokrewnych dziedzin. Biblioteka zapewnia profesjonalną obsługę i pomoc w zakresie nawigacji po jej zasobach, stymuluje potrzebę samokształcenia użytkowników oraz kreuje własny wizerunek w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym