Do głównych zadań należy:

1. Zapewnienie zaplecza podręcznikowego i literatury specjalistycznej dla studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;
2. Organizowanie dostępu do cyfrowych źródeł informacji;
3. Profesjonalna obsługa  użytkowników z zakresie pozyskania informacji naukowej oraz wiedzy, udostępnianie zbiorów tradycyjnych i elektronicznych;
4. Wspomaganie procesu kształcenia poprzez przygotowanie użytkowników do sprawnego
i samodzielnego poszukiwania informacji, przedstawienie metod selekcji i wyboru relewantnych materiałów naukowych;
5. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie zbiorów własnych oraz innych bibliotek w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naukowo-badawczych i dydaktycznych Uczelni;
6. Dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu w komputerowej bazie danych oraz monitorowanie ich publikacji w zakresie cytowań;
7. Indeksowanie dorobku naukowego Uczelni w bazach referencyjnych wskazanych przez MNiSW;
8. Prowadzenie badań z bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnych;
9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup książek, czasopism,   baz danych itp.;
10. Promowanie biblioteki i Uczelni poprzez kreowanie wizerunku biblioteki jako nowoczesnej przestrzeni naukowej i kulturalnej.
11. Opracowywanie, magazynowanie, oprawa i udostępnianie zbiorów;
12. Organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej;
13. Dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu w komputerowej bazie danych;
14. Prowadzenie szkoleń bibliotecznych dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu;
15. Prowadzenie badań w zakresie merytorycznie związanym z działalnością biblioteki;
16. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;
17. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup książek, czasopism, programów itp.
18. E-biblioteka.