Pracownicy, doktoranci oraz studenci UE mogą korzystać z licencyjnych baz danych w domu za pośrednictwem serwera proxy. Rozwiązanie to umożliwia łączenie się z każdą bazą  subskrybowaną  przez Bibliotekę Główną, bez dodatkowych formalności. Warunek to posiadanie konta pocztowego na serwerze UE, oraz prawidłowe skonfigurowanie swojego komputera według instrukcji opracowanej przez Centrum Informatyczne UE. INSTRUKCJA

English

Employees, PhD students and EU students can use licensed databases at home via a proxy server. This solution allows you to connect to any database subscribed to by the Main Library, without any additional formalities. The condition is that you have an email account on the EU server and that you correctly configure your computer according to the instructions provided by the UE IT Centre. INSTRUCTION